Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Udviklingsplan 2014, Marienlystskolen

Vores skole arbejder med udgangspunkt i vores kommunes børne- ungepolitik Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt

Nyhed billede
Sammen med

 folkeskolereformen
 vores politiske mål for
læsning
matematik
 politiske vedtagelser om fx brugertilfredshed

og vores eget værdigrundlag

Anerkendelse:
Alle har ret til kvalificeret hjælp
Alle er opmærksomme på andres behov for hjælp
Alle er kvalificeret til den givne opgave
Traditioner giver fælles ”fodslaw”
Ansvarlighed:
Skolens hverdag bygger på tillid hos både elever, forældre og personale
Trivsel er grundlæggende for alt samvær og udvikling
Alle har ret til at blive set, hørt, forstået og behandlet med respekt
Alle har ret til at opleve glæde og blive mødt med et smil
Faglighed:
Inddragelse og medindflydelse er en naturlig del af skolens hverdag
Alle tager ansvar for, at skolen fungerer
Alle er ansvarlig for, hvad de foretager sig på og for skolen
Gensidig respekt for forskellighed
Tryghed:
Fokus på den enkeltes talent
Skolen er kendetegnet ved høj faglighed
Evaluering er et grundlæggende element i skolens hverdag

har vi søsat et udviklingsprojekt under overoverskriften

Anerkendelse og skolereform

med en styregruppe og en projektgruppe, hvor den sidstnævntes arbejde er:

Projektgruppen er udvalgte medarbejdere, der repræsenterer skolens 4 årgangsteam.
Projektgruppen aftaler fælles indsatser inden for styregruppens rammer og er forandringsagenter og tovholdere til de enkelte teams udviklingsarbejde.
Projektgruppen er igangsættende, vejledende og opfølgende i forhold til de fire årgangsteams indsats – en slags interne konsulenter.
Projektgruppen er ansvarlig for indhold og proces på personalemøderne, hvor skolebestyrelsen, ungdomsskolen og klubpædagogerne også deltager.

Teamene er alle medarbejderne i hvert af de fire årgangsteam.
Teamene er projektets maskinrum og stedet, hvor Marienlystskolens implementering af skolereformen omsættes til praktisk pædagogik.
Teamenes udviklingsarbejde ledes af tovholderne fra projektgruppen.
Teamene aftaler selv sin mødestruktur og arbejdsopgave på baggrund af styregruppens mål og rammer.
Arbejdet med at omsætte skolereformen til virkelighed betragtes som en del af det almindelige professionelle arbejde på Marienlystskolen.
Det vil sige, at temaet for teamenes arbejde i skoleåret i hovedoverskrift kommer til at være begyndelsen på indførelsen af skolereformen på skolen.
Udviklingsarbejdet betragtes ikke som noget ekstra, som kommer oveni i det andet, teamene også kan bruge til på, men som det naturlige indhold i teamets drøftelser i et skoleår, hvor teamet skal finde måder at realisere skolereformen på.
Skoleledelsen anerkender medarbejderne som vores skoles største ressource og ønsker en proces hvor alle skaber sprog og virkelighed sammen.
Det giver en lidt langsommere implementeringsproces, hvor der skal bruges til på at drøfte tingene igennem og finde gode beslutninger.
Til gengæld må det forventes, at beslutninger er kvalitativt bedre, holdbare og beslutninger flest mulige er tilfredse med.
Teamene er centrum for disse drøftelser og beslutninger.
Implementeringen af skolereformen sigter frem mod 2020.
Skoleåret 2014/15 er derfor begyndelsen på en rejse, der går over flere år.

Visionen med projektet er:

Med udviklingsforløbet opnår vi:
 En kultur båret af ressourcefokus, anerkendelse og gode relationer
 Tillid og trivsel blandt medarbejdere, elever og forældre
 At udbygge de gode pædagogiske resultater på skolen
 At alle er optaget af elevernes udbytte af skolen frem for vaner, faste måder
at gøre tingene på og traditioner

Vores udviklingsplan er et dynamisk papir, der hele tiden afspejler det, vi – elever, forældre og medarbejdere - lærer.
Der kommer der aldrig til at foreligge en plan, der er endelig.
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 03-09-2014
  Udviklingsplan 2014
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 18-08-2014
  Om den understøttende undervisning
   
  Som noget nyt indføres understøttende undervisning i folkeskolen. Det er den undervisning, der foregår udover den fagdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene og de obligatoriske emner.
  Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen. Eleverne skal lære på forskellige måder, herunder gennem en højere grad af kobling mellem teori, praksis og undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.
  Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve og træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagopdelte undervisning. Derved får eleven mere tid til at indfri de faglige læringsmål ud fra egne forudsætninger.
  Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ganske som i den fagopdelte undervisning.
  Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer. Det er fx
   
  • Faglig fordybelse
  • Lektiehjælp
  • Opgaver med direkte fagrelateret indhold
  • Praktiske og projektorienterede forløb
  • Anvendelsesorienterede læringsformer
  • Træning og automatisering af færdigheder
  • Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning
  • Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse
   
  med undervisningen i fagene
   
  • Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv
  • Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU
  • Samarbejde med erhvervslivet
  • Klassens tid.
   
  Den understøttende undervisning kan således bidrage til at skabe variation i skoledagen med tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Det er derfor væsentligt, at der veksles mellem fagopdelt og understøttende undervisning henover skoledagen.
   
  Kilder:           www.kl.dk
                        www.uvm.dk
   
   
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 15-08-2014
  Plan for årets hultimer (de timer, ledelsen har sammen med de enkelte årgange)

  Foregår altid i tidsrummet 1030 – 1200 (3.-4. lektion)
   
   
  Dag/Årgang 7.å 8.å 9.å C10
  Mandag 12.1.
  16.2.
  19.1.
  23.3.
  26.1.
  2.3.
  9.3.
  13.4.
  Tirsdag 2.9. 9.9 11.11. 23.9.
  Onsdag 18.3. 5.11. 17.9. 19.11.
  Torsdag 23.9. 26.2. 9.4. 5.2.
  Fredag 28.11. 5.12. 12.12. 9.1.
   
   
 • 01-10-2014
  09:00-11:15
  Med skolen i biografen. Frederikssund · 7C · 7D
  1
 • 02-10-2014
  09:00-15:30
  Konferencen "Alt det verden er fuld af" ·
  1
 • 02-10-2014
  12:00-16:00
  It-lærernetværk - CFU ·
  1
 • 03-10-2014
  11:15-12:00
  Møde med Frederikssund Bibliotek vedr. projekt ·
  1
 • 06-10-2014
  14:45-15:30
  Møde vedr. elev i 9.c ·
  1
 • 07-10-2014
  14:00
  Betty Nansen-Teatret · 9B · 9C
  1
 • 08-10-2014
  08:30-15:30
  Kursus på Arken ·
  1
 • 08-10-2014
  09:00-14:00
  10D Hotel og restaurant skolen · 10D
  1